TERMENI SI CONDIŢII

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENTIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI https://quarkconsulting.ro/

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra si Quark Consulting va da dreptul de a utiliza platforma https://quarkconsulting.ro/. Puteți utiliza platforma https://quarkconsulting.ro/ numai în conformitate cu acești termeni și condiții. Serviciile oferite prin https://quarkconsulting.ro/ pot fi modificate ulterior, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm noi functii. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând, orice conținut al serviciilor oferite. Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și dovada contractelor încheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.
(3) Dovada încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

Prin folosirea platformei https://quarkconsulting.ro/ vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare (prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi https://quarkconsulting.ro/ Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între dumneavoastră personal sau în numele unei entitaţi (în continuare numita „Utilizator”), şi Quark Consulting. (în continuare „Operatorul”), privind condiţiile accesului şi utilizării de către dumneavoastră a platformei https://quarkconsulting.ro/. Platforma https://quarkconsulting.ro/ nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI ŞI CONSIMŢIŢI ÎN MOD EXPRES SĂ VĂ OBLIGAŢI PRIN ACEST ACORD, CONFIRMÂND ACEASTĂ ACCEPTARE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE (DACĂ ESTE CAZUL), PRECUM ŞI CONTINUÂND SĂ UTILIZAŢI SOLUȚIA OFERITA DE https://quarkconsulting.ro/.

DEFINIŢII

În prezentul Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, prin definiţie următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator”

înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul platformei https://quarkconsulting.ro/;

„Date cu caracter personal”

înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;

„Formular”

înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către Operator pe https://quarkconsulting.ro/, care trebuie să fie completat de catre Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare;

„Furnizor”

înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 si legea 237/2015 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare;

„Informaţii pentru înregistrare”

înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);

„Operator”

înseamnă Quark Consulting, o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România

https://quarkconsulting.ro/”

înseamnă pagina de web intitulată „https://quarkconsulting.ro/” , platforma pentru smartphone și soluția pentru alte terminale mobile, aflate în proprietatea Operatorului și administrate de către acesta;

MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Operatorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica prezentul Acord în mod periodic. Modificările aduse prezentului Acord vor fi publicate pe pagina de web https://quarkconsulting.ro/ şi revizuirile vor fi afişate cronologic. Amendamentele vor intra în vigoare imediat după postarea pe website-ul Operatorului. Sunteţi de acord să vă conformaţi oricăror modificări aduse prezentului Acord atunci când utilizaţi Serviciile Operatorului astfel incat orice modificare postată pe website devine efectivă imediat dupa postare dar nu se vor aplica retroactiv. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Acord pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări.

Operatorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, https://quarkconsulting.ro/ sau Serviciile Operatorului cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Operatorul nu va fi facut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor Operatorului.

ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi site-ul https://quarkconsulting.ro/ pentru niciun alt scop decât cel pentru care Operatorul îl face disponibil. Site-ul https://quarkconsulting.ro/ este destinat doar întrebuinţării personale de către Utilizatori şi nu poate fi folosit pentru alte activităţi comerciale, cu excepţia celor care sunt în prealabil şi în mod expres avizate şi aprobate în scris de către Operator. Activităţile interzise includ, dar nu se limiteaza la:

 • activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;

 • extragere sistematică de date de pe site-ul https://quarkconsulting.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Operatorului;

 • a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Operatorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de a trimite email-uri nesolicitate;

 • angajare în activităţi nepermise pe un suport al site-ul https://quarkconsulting.ro/ ori conectare neautorizată la site-ul https://quarkconsulting.ro/;

 • angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;

 • interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru site-ul https://quarkconsulting.ro/, pentru reţelele sau serviciile care au legătură site-ul https://quarkconsulting.ro/;

 • încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;

 • utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;

 • folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ul https://quarkconsulting.ro/ în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;

 • folosirea Serviciilor Operatorului in scopul de a concura cu Operatorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;

 • descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de „reverse engineering” a oricărui tip de software care cuprinde sau constituie o parte a site-ul https://quarkconsulting.ro/;

 • utilizarea site-ul https://quarkconsulting.ro/ într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.

DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Precizări generale

Folosind site-ul https://quarkconsulting.ro/, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 • toate informaţiile furnizate pentru înregistrare sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;

 • datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;

 • datele și informațiile furnizate sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare;

 • persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul bunului asigurat;

 • aveți cel puțin 18 ani împliniți;

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018 Quark Consulting, vă informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari sau potentiali beneficiari declarati ai contractului de asigurare.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii: identificarea clientului; propunerea de cotatii de prima pentru riscurile identificate si/sau solicitate de client; propunerea de contracte si conditii de asigurare colectate de la asiguratori; emitere sau reinoire polita (dupa caz); transmitere a contractului(lor) de asigurare; incasari asociate contractelor de asigurare; indeplinirea unor obligatii legale;

Temeiurile legale al prelucrarii: (1) executarea contractului de asigurare la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (2) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (legislatia specifica in asigurari, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism).

Categoriile de destinatari si imputerniciti:

 • dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale);

 • dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii);

 • drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare);

 • dreptul la stergerea datelor ("Dreptul de a fi uitat" = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor);

 • dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator);

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate);

 • dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice/istorice și al statisticilor);

 • drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați Quark Consulting, in atentia Responsabilului cu

Protectia Datelor.

In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Operatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la site-ul https://quarkconsulting.ro/, logo, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul site-ul https://quarkconsulting.ro/, structura, desgin-ul, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Operator şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română.

Conţinutul site-ul https://quarkconsulting.ro/ include, dar fără a se limita la, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică. Mărcile deţinute de către Operator nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Operatorului. Conţinutul site-ul https://quarkconsulting.ro/ vă este oferit pentru informarea şi numai pentru uzul dumneavoastră personal şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din site-ul https://quarkconsulting.ro/ pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Operatorului este interzisă.

Operatorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra site-ul https://quarkconsulting.ro/. Operatorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod site-ul https://quarkconsulting.ro/ la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate Quark Consulting. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti, 011865, România

http://www.anpc.gov.ro/

Quark Consulting

Adresa:
Sediu social: Str. G.M. Zamfirescu nr. 3, sector 6 Bucuresti
Telefon:
+4 021 312.39.49
+4 021 312.39.60
Fax:
+4 021 312.21.91
CIF: RO 5988146
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/12268/1994
Capital social: 20.000 RON

Ultimele stiri - vezi toate:
Adrese externe:
Se incarca ... asteptati